Introducció

 La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades Mª DEL MAR VIDAL CUPONS, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers / tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: Mª DEL MAR VIDAL CUPONS

Adreça postal: AVINGUDA DE LA SARDANA, 4, 4º 6ª –  25400, LES BORGES BLANQUES, (LLEIDA).

Adreça electrònica: vicus@centrevicus.com

  

Tractaments de dades

 Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si s’ escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular de les mateixes, d’ara endavant, l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades, explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari. El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes. Finalitats del tractament. Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives). No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.
Legitimació Per regla general, previ al tractament de les dades personals, Mª DEL MAR VIDAL CUPONS obté consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació. No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara Mª DEL MAR VIDAL CUPONS és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.  Destinataris Per regla general, Mª DEL MAR VIDAL CUPONS no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.  Procedència Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada, però, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, i com a molt tard en el termini d’un mes.
Terminis de conservació La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, un cop complerta la finalitat les dades seran cancel·lats. La dita cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació . A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTO PLAZO REF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada con la seguretat social 4 anys Article 21 del Real Decreto Legislatiu 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprovi el text refet de la Llei sobre Infraccions i Sancions en el Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Article 66 a 70 Llei General Tributaria
Control de accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de la AEPD
Videovigilància 1 mes Instrucció 1/2006 de la AEPD

Llei Orgànica 4/1997

Dades de navegació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats.

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de Mª DEL MAR VIDAL CUPONS

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:

o   Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollideso   Quan el titular dels mateixos retiri el consentimento   Quan l’interessat s’oposi al tractamento   Quan s’hagin suprimir-se en compliment d’una obligació legalo   Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base al que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents supòsits:
 • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud dels mateixos.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
 • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recollides, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a Mª DEL MAR VIDAL CUPONS, mitjançant escrit, remès a la següent adreça: vicus@centrevicus.com indicant en la línia de Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit Mª DEL MAR VIDAL CUPONS atendrà la seva sol·licitud al més aviat possible i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

 

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Mª DEL MAR VIDAL CUPONS són aquelles requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, Mª DEL MAR VIDAL CUPONS, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Mª DEL MAR VIDAL CUPONS té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s’escau.